Procedury funkcjonowania szkoły w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Rodzice!
W trosce o Państwa dzieci, nauczycieli oraz pracowników  Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu przedstawiamy poniżej podjęte działania zgodne z zaleceniami MEN, MZ, GIS:

 1. Zaplanowano podział godzin dla poszczególnych klas, uwzględniający różne godziny rozpoczynania lekcji, umożliwiając tym samym zachowanie dystansu społecznego oraz zapobiegając nadmiernemu gromadzeniu się uczniów.
 2. Ograniczono do niezbędnego minimum przebywanie rodziców na terenie szkoły. Klasy I przyprowadzane i odbierane będą przez rodziców/prawnych opiekunów przed wyznaczonymi wejściami do szkoły (wrzesień).
 3. Zaplanowano różne wejścia do budynku szkoły dla poszczególnych klas (na teren szkoły nie wchodzą rodzice!)
 1. Uczniowie wchodzą do szkoły, poruszają się w przestrzeni wspólnej w maskach lub przyłbicach. W salach lekcyjnych zdejmują je i wkładają do woreczka foliowego. Na terenie szkoły umieszczono zakryte kosze przeznaczone na zużyte maseczki.
 2. Wyznaczono dla poszczególnych klas sale lekcyjne, w których będą przebywać podczas nauki (wyjątek to wyjście do sali informatycznej oraz gimnastycznej). Po skończonych zajęciach obowiązkowo będzie przeprowadzona dezynfekcja sal.
 3. Wydzielono strefy poruszania się uczniów po szkole oraz korzystania z toalet przydzielonych do danej strefy.  
 4. Przerwy międzylekcyjne dostosowywane są do rozkładu zajęć z uwzględnieniem zachowania dystansu społecznego.
 5. Uczeń podczas przebywania  w szkole podlega  bieżącej kontroli przez nauczycieli i obsługę, szczególnie ze względu na utrzymanie dystansu społecznego oraz reżim sanitarny).

Obowiązuje całkowity zakaz, nieusprawiedliwionego przez rodzica/opiekuna prawnego, wychodzenia poza teren szkoły, chyba że wskazano uczniom strefę przebywania na świeżym powietrzu w czasie przerw – NIEPRZESTRZEGANIE TEGO ZAPISU MOŻE SPOWODOWAĆ NIEWPUSZCZENIE UCZNIA DO SZKOŁY (o czym niezwłocznie zostanie poinformowany rodzica/opiekun prawny).

O kwarantannie dziecka szkołę informuje: Sanepid, rodzic/opiekun poprzez dziennik elektroniczny, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie na nr 18 442 01 17

 1. Opracowano procedury postępowania w razie zachorowania ucznia lub pracownika szkoły. Dostępne są na stronie internetowej szkoły.
 2. Wyznaczono miejsce na izolatorium. (sala nr 14)
 3. Wydano zakaz wyjść, wyjazdów i wycieczek. Spacery na wolnym powietrzu mogą odbywać się tylko w ramach terenu szkoły.
 4. Przeprowadzono modyfikację form prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w klasach I-VIII.
 5. Opracowano regulaminy korzystania w czasie pandemii z sali gimnastycznej, szatni oraz obiektów sportowych, biblioteki szkolnej, pracowni komputerowej.
 6. Uczniowie przychodzą do szkoły 10 minut przed rozpoczęciem lekcji ze względu na obostrzenia związane z COVID-19 a tym samym sprawne funkcjonowanie placówki.