Ponowne uruchomienie funkcjonowania szkoły w zakresie konsultacji

Szanowni Rodzice,
Informujemy, że w porozumieniu z organem prowadzącym, podjęliśmy decyzję o ponownym uruchomieniu funkcjonowania szkoły w zakresie konsultacji dla uczniów od dnia 25 maja 2020 r.

Zasady ogólne

 1. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 2. Wprowadza się obowiązek zwracania uwagi pracownikom oraz dzieciom, aby nie kasłali i nie kichali w kierunku innych osób.
 3. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 4. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
 5. Pomiar temperatury ciała u dzieci i młodzieży oraz kadry pedagogicznej i niepedagogicznej będzie przeprowadzany po uprzednim uzyskaniu ich zgody.

Zasady obowiązujące rodziców i uczniów

 1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły oraz uczniowie korzystają z osłony nosa i ust w drodze do i ze szkoły.
 2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 4. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 5. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 7. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 8. Jeżeli uczeń umówiony na konsultacje nie może się na nie stawić powinien głosić ten fakt wcześniej nauczycielowi lub dyrekcji szkoły.
 9. Uczeń przynosi na konsultacje własny zestaw podręczników i przyborów szkolnych. Zakazuje się pożyczania podręczników i przyborów od innych uczniów.
 10. Uczeń nie powinien nosić biżuterii – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie rąk, dezynfekcję rąk.

Zachowanie higieny w trakcie zajęć

 1. Wprowadza się obowiązek regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 2. Zapewnienia się pracownikom oraz dzieciom dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
 3. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 4. Osoby prowadzące zajęcia w miarę możliwości powinni używać osłony nosa i ust oraz powinny poinformować dzieci i młodzież o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych.
 5. Obowiązuje zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć.

Podpisał:
Dyrektor szkoły
Mariusz Horowski

Druk do pobrania i uzupełnienia oraz dostarczenia do szkoły w dniu 25.05.2020 r. - Kwestionariusz oceny ryzyka epidemiologicznego.